Dato og tid
   
  Chatboks
  Du skal være logget på for at skrive en kommentar på webstedet - enten log på eller hvis du ikke er medlem klik her for medlemskab


  Endnu ingen beskeder.
  Tanker om treenigheden - Del 6
  torsdag. 21 februar 2013
  af John Berglund forfatter liste
  i Guddommen eller Treenigheden?
  hits: 796

  Ordspråkene kap. 8.

  At kapittel 8 i denne boken omtaler både den mentale evnen vi kaller visdom, og at mange av versene samtidig er en beskrivelse av Guds Sønn før inkarnasjonen, er mange teologer enige om. (Se også boken Patriarchs and prophets s.34) Flere steder i det gamle testamentet, begynner en temapoetisk framstilling med en generell beskrivelse, for senere å gjelde en spesiell person. Parallellen mellom kongen av Tyrus og Lucifer, som ble djevelen, i Esek. kap. 28, er et eksempel.

  Versene i Ordspråkene kap. 8, forteller at: Fra evighet er jeg blitt insatt, fra begynnelsen, før jorden var til. Da dypene ennå ikke fantes, ble jeg født - da det ennå ikke var kilder fylt med vann. Før fjellene ble senket ned, ja før haugene ble jeg født, før han hadde skapt jord og mark og jorderikets første muldklump. Da han bygde himmelen, var jeg der, da han tegnet inn en hvelving over dypet, da han festet skyene der oppe, da han bandt avgrunnens kilder, da han satte grense for havet, så vannet ikke skulle gå lenger enn han bød, da han la jordens grunnvoller, da var jeg hos ham som kunstner, jeg var hans glede dag etter dag, og jeg frydet meg alltid for hans åsyn. Jeg frydet meg på hele hans vide jord, og min lyst hadde jeg i menneskenes barn. Ordsp. 8:23-31. Altså: fra evighet... før begynnelsen... ble jeg født... jeg var hans glede... min lyst var i menneskenes barn. Visdom kan ikke ha lyst til menneskenes barn, det er vesener med intellekt og følelser som eier lyst og behov.

  Hvis du opplever at mye i naturen er vakkert, hvis du fascineres av blomstenes utrolige variasjon, hvis fuglenes sang og fargeprakt gjør deg glad, hvis du har studert det usynlige under et mikroskop, hvis du har snorklet eller dykket ved korallene og blitt overveldet av alle de fantastiske fiskene, kan du sende en takknemlig tanke til ham vi tror Bibelen kaller skaperverkets kunstner, Guds Sønn. I noen engelske bibler er ordet som er oversatt født på norsk, bl.a. gjengitt med uttrykket brought forth, altså brakt fram eller frembrakt. Jesu eget ord om at han kom fra sin Far, kan passe med denne beskrivelsen.

  Det Bibelen informerer oss om når det gjelder Faderens eksistens og Sønnens opprinnelse, må ikke bli et springbrett for kverulerende fantasier og virkelighetssprengende filososiske betraktninger, slik treenighetslæren gjør. Felles gudemasse som ulike gudeentiteter kom fra slik at alle kunne være en og den samme, kan ikke utledes fra Skriftens åpenbaring. Vi er kun blitt fortalt i Guds Ord, at Jesus er: (1) Sønnen til Faderen. (2) At han ble frembrakt eller kom fra Gud Fader, men vi er ikke fortalt hvordan. (3) Og derfor må han være guddommelig. (4) At han var fra evighet av. (5) At han ikke ble skapt. 6) Og at han bærer Faderens likhet. Å benekte denne framstillingen blir å benekte Skriften. Det faller oss langt mer fornuftig å benekte de katolske kirkemøtenes benyttelse av hedenske konsepter for å forklare det Gud ikke har åpenbart.

  Skriftens vitnesbyrd.
  Mange reagerer kun med emosjonell refleks når de forholder seg til guddommen, og har aldri tenkt over om deres ideer er samstemte med Bibelen. Vi tror ikke at det er nødvendig å benytte flyktige filosofiske begreper når forholdet mellom Faderen og Sønnen skal beskrives. Gud er i sitt Ord heller ikke avhengig av århundrer med debatt, krangel, krig og flertallsvoteringer for å informere oss om det vi trenger å vite om ham selv. Vi lar noen kjente og forklarende bibelvers oversettes med respekt for grunntekstens sammenheng og betydning. Still deg selv spørsmålet; hva er det disse skriftstedene forteller om både relasjonen og forholdet mellom Gud Fader og hans enbårne sønn? Er Faderens Sønnens Gud eller er Sønnen Faderens Gud?

  . For det er bare (kun) èn Gud, og (i tillegg til ham) bare (kun) èn mellommann... 1. Tim. 2:5.
  . Så er det for oss bare (kun) èn Gud, Faderen... og (i tillegg til ham) er det bare (altså kun) èn Herre, Jesus Kristus. 1. Kor. 8:6.
  . Kristus er enhver manns hode... men Gud er Kristi hode, 1. Kor. 11:3.
  . Èn Gud og alles Far, han som er over alle og gjennom alle og i alle, Ef.
  4:6.
  . “Nåde og fred fra Gud, vår Far, og Kristus Jesus, vår frelser.” Titus
  1:4, 2.Tim. 1:2 og 1. Tess. 1:1.
  . “Fred være med brødrene, og kjærlighet med tro fra Gud Fader og Herren Jesus Kristus.” Ef. 6:23 og Gal. 1:3.
  . “Og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre, til Gud Faders
  ære.” Fil. 2:11.
  . Ef. 1:17. “Jeg ber om at Herren Jesu Kristi Gud, herlighetens Far, må gi dere visdom og åpenbarings Ånd til kunnskap om seg.”
  . Joh. 20:17. “Gå til mine brødre og si til dem: Jeg farer opp til min Far og deres Far, min Gud og deres Gud.”
  . 1. Pet. 1:3/Ef. 1:3. “Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far..”
  . Rom. 15:6. “For at dere samstemmig og med èn munn kan prise Gud, vår Herre Jesu Kristi Far.”

  Saken er at Bibelen er taus når det kommer til Sønnens substans når han var sammen med sin Far før inkarnasjonen, men vi blir informert om Sønnens
  aktive tilstedeværelse hos sitt folk i det gamle testamentet, bl a. at klippen som fulgte israelittene faktisk var Kristus, Guds enbårne Sønn, 1.Kor. 10:4. Likeledes vet vi ikke noe om hvordan Guds Sønn ble den enbårne, utenom betydningen den eneste. Hvis vi derfor ikke har noe umiddelbart behov for å tilpasse kristentroen til de hedenske religionene, kan vi la Skriftens omtale stå som den er, og være fornøyd med det Gud har valgt å informere oss om.

  Sakens alvor.
  Vi er selvfølgelig godt kjent med at pavemakten hevder at apostelen Simon Peter er klippen den kristne kirken er bygget på. Denne ideen er hentet fra Jesu respons i Matt. 16:17, etter at denne apostelen sa til Jesus: Du
  er Messias, den levende Guds Sønn. Det er ingen tvil om at Peter selv, og alle de andre apostlene, straks forsto at det var Jesus selv som var både klippen og den kristne menighetens hjørnestein. Peters erklæring: Du er Messias, den levende Guds Sønn, var selve bekreftelsen på det. I sitt første brev, kap. 2 og vers 4, viser denne apostelen hvordan han oppfattet Jesu ord, for han kaller Guds Sønn den levende stein... som er utvalgt og dyrebar for Gud. At Kristus er klippen er også budskapet i Matt. 21:42. Luk. 20:17. Ap.gj. 4:11 og 1. Kor. 10:4. Gud selv er kalt klippen i 5.
  Mos. 32:4. Sam. 2:2. 2. Sam. 22:32. og i Sal. 18:3. Etter at Peter har
  gitt sin bekjennelse, svarer Jesus at forståelsen av at Jesus er Guds Sønn
  er en kunnskap min Far i himmlen har åpenbart. Han sier også at det er
  denne fantastiske sannheten, altså åpenbaringen om at Jesus faktisk er
  Guds enbårne Sønn, Kristus påstår at hans sanne og ekte menighet skal
  bygges på.

  Vi er dessverre vitne til at den samme kirkemakten som har flyttet menighetens klippe fra Jesus Guds enbårne Sønn, til et feilende menneske, som over tid ble gjort til Jesu vikar og Guds stedfortreder å jorden, er den samme kirkemakten som ved hjelp av hedensk filosofi også har fjernet sannheten og hjørnestenen Guds sanne menighet bygger på, nemlig at Jesus Kristus virkelig er Gud Faders enbårne Sønn.


  --------------------------------------------------------------------------------

  Paktens Engel!
  Om Jesu eksistens før Han kom som menneske


  Ingen har noensinne sett Gud sier skriften. INGEN! 1.Joh.4:12 Men var det ikke mange som så Herren i Det gamle testamentet? Eller hvem var det de så? Hvem talte Moses med ansikt til ansikt? Hvilken mektig prins falt Josva ned og tilba? Hvilken sønn av Gud skylle kysses og hylles? (Salm 2:7.12).

  En av Jesu viktigste funksjoner var å uttrykke Faderen. Han sa: Så lang tid har jeg vært hos dere og ennå kjenner du meg ikke? ”Han var den usynliges uttrykte vesen.” Koll.1:12-18 Den som har sett meg har sett Faderen”. Altså Han er Faderens uttrykte bilde i ord og handling. Joh.1:18. Slik ord er for tanken, er Kristus for sin Far.

  Jesus er Guds engel i Exodus 23:20-23: Se, jeg sender en engel foran deg! Han skal vokte deg på veien og føre deg til det sted som jeg har utsett. Gi akt på ham og hør på det han sier! Sett deg ikke opp mot ham! Han vil ikke bære over med de overtredelser dere gjør, for mitt navn er i ham. 22 Men hører du på det han sier, og gjør alt det jeg påbyr deg, da vil jeg være en fiende av dine fiender og en motstander av dine motstandere. For min engel skal gå foran deg og føre deg til amorittene og hetittene, perisittene og kanaaneerne, hevittene og jebusittene, og jeg vil utrydde dem.

  Jesus er skystøtten i Exodus 14:19: Guds engel, som gikk foran Israels hær, byttet nå plass og gikk etter folket. Skystøtten som var foran dem, flyttet seg og tok plass bak dem. 1.Kor.10:4.

  En engel er en budbærer. En funksjon Han også hadde etter at Han kom til jorden, «Jeg taler om det jeg har sett hos Faderen». Joh.8:38

  Jesus er Høvding over hæren i Josva 5:14 Mannen svarte: «Nei, jeg er høvdingen over Herrens hær. Nå er jeg kommet.» Og Josva falt til jorden på sitt ansikt og tilba (en vanlig engel tar ikke imot tilbedelse Åp.19:10). Så sa han til Ham: «Hva sier min Herre til sin tjener?» Høvdingen over Herrens hær svarte: «Ta sandalen av foten din, for det stedet du står på, er hellig.»

  Det var det samme som Moses fikk beskjed om på Horeb fjellet. Er det den samme som viser seg? Der viste Herrens engel seg for ham i en flammende ild, som slo opp fra en tornebusk. Med ett fikk han se at busken stod i lys lue, men den brant ikke opp. Da tenkte Moses med seg selv: «Jeg vil bort og se dette underfulle synet, at tornebusken ikke brenner opp.» 4 Men da Herren så at han kom borttil for å se, ropte han (Herren) ut av tornebusken: «Moses, Moses!» Og han svarte: «Ja, her er jeg.» Da sa Gud: «Kom ikke nærmere! Ta dine sko av deg! For det stedet du står på, er hellig jord.» Så sa han: «Jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud.» Da skjulte Moses ansiktet; for han våget ikke å se på Gud.

  Fra tornebusken lød det en røst som presenterte seg som Abraham, Isaks og Jacobs Gud, men hvem er det som viser seg for å uttrykke røstens opphavsmann? ”Mitt navn er i Ham” Navnet er Jehova eller Jahve (jeg er). Så sa Gud til Moses: Du skal si til israelittene: Herren, fedrenes Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, har sendt meg til dere. Dette skal være mitt navn til evig tid, og det skal de kalle meg fra slekt til slekt.

  I Dan. 8:11 bliv Han også kalt ” høvdingen over hæren ” .

  Jesus er Paktens engel i Malaki 3:1: Se, jeg sender min budbærer, han skal rydde veien for meg. Herren som dere søker, kommer brått til sitt tempel. Se, han kommer, paktens engel, som dere stunder etter, sier Herren, Allhærs Gud

  Jesus er Paktens fyrste i Dan.11:22

  Han er Herren i 1.Mos.18:1. Dom.6:12.14.

  Han er Prinsenes prins eller fyrstenes fyrste i Dan.8:25

  Han er den store fyrsten i Dan. 12:1